سال 1397: حمایت از کالای ایرانی
شرح وظايف :

1.مستند سازی آثار معماری و شهرسازی بومی و هنرهای وابسته .

2.ترویج ، تقویت و ارتقاء اصول و ارزشهای معماری و شهرسازی اسلامی – ایرانی (بومی) از طریق زیر :

‌أ.   انتشار کتب

‌ب.  حمایت از پیشکسوتان و حرفه مندان

‌ج.    تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم در این زمینه .

‌د.    شناخت و پاسداری از هویت و معماری کالبدی شهرها

3.نظارت بر اجرای طراحی شهری از حیث رعایت قوانین ومقررات مصوب آئین نامه ها ، دستورالعمل های مربوطه و ضوابط و مقررات سیما و منظر شهری و رعایت اصول شهرسازی ایرانی – اسلامی

4.همکاری در امور بررسی و تنظیم و اظهار نظر نسبت به ضوابط ، مقررات و لوایح شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف مربوطه .

5. تشکیل کمیسیونهای معماری و طراحی شهری به منظور بررسی و کنترل اصول و ارزشهای معماری و شهرسازی اسلامی – ایرانی _(بومی) در طرحهای معماری و طراحی شهری استان ، براساس ضوابط و مقررات مربوطه که به تصویب مراجع ذیربط رسیده باشد .

6.بررسی و تائید نقشه های معماری تهیه شده در حوزه های مختلف اداره کل .

7.تهیه الگوهای مناسب مسکن بومی

8. نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بویژه ضوابط عبور و مرور افراد معلول جسمی – حرکتی و الگوسازی طرحهای یادشده با همکاری مدیریت شهری و سازمانهای ذیربط محلی .

9. تنظیم قراردادها و شرح خدمات به منظور تهیه طرحهای طراحی شهری و معماری و همچنین طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی .

10. تشکیل کمیته ای به منظور بررسی نیازها و کمبودهای موجود در قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیم برای اقدامات لازم در جهت ارتقاء معماری و شهرسازی استان .

11.تشکیل منظم جلسات کمیته سیما و منظر شهری و ارائه گزارش به دفاتر معماری و طراحی شهری معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی .

12.شرکت در کمیته ها ، کمیسیون ها و شوراهایی که در قوانین و آئین نامه های مختلف تعیین گردیده است و ارائه گزارش به مراجع ذیربط .

13.انجام طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه معماری بومی استان .

14. مطالعه و بررسی زمینه ها و عناوین طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی ، منطقه ای و ملی به منظور :

‌أ.    پیشنهاد  به شوراي  برنامه ریزی استان و اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطح محلی

‌ب.  پیشنهاد به حوزه معاونت شهرسازی و معماری در سطح منطقه ای و ملی

15.برگزاری مسابقات معماری و طراحی شهری ، نمایشگاهها و همایشهای مرتبط با معماری و طراحی شهری با هماهنگی ستاد وزارتخانه .

16. تهیه و تنظیم برنامه های پنجساله و سالانه با توجه به سیاستهای مدون معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی و تلاش جهت تحقق برنامه های مذکور به منظور بالا بردن کیفیت و کمیت کار در برنامه ارزیابی عملکرد .

17.همکاری و هماهنگی با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه در زمینه تهیه طرحها و مبادله اطلاعات لازم و ارائه گزارشهای فنی لازم به مدیر کل .

18.هماهنگی و همکاری با پایگاه اطلاعات جغرافیایی معاونت شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف .

19.همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر وظایف محوله .

20. تدوین و ارسال گزارشهای سالانه به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی .

کد مطلب : ۷۰۵۳  / گروه : ROOT /  / ۱۳ تیر ۱۳۹۴  /  بازدید : ۴۳۲۴

رستمعلی پاکدامن-معاون شهرسازی و معماری

آمار سایت

امروز411
دیروز 2023
جمع 2074060

جدیدترین اخبار