سال 1397: حمایت از کالای ایرانی

1.  تهيه و تنظيم گزارش پيش بيني اعتبارات مورد نياز در چارچوب برنامه هاي اجرايي تدوين شده .

2.  انجام امور مربوط به تنظيم و مبادله موافقط نامه ها با مراجه ذيربط و اخذ ابلاغ نامه اعتبارات رديف بودجه .

3.  تهيه و تنظيم بودجه هاي جاري و عمراني با هماهنگي ساير واحد هاي اداره كل استان و ارائه به مراجع ذيربط .

4.تهيه لايحه بودجه سال آينده و مقايسه آن با قوانين سنواتي .

5. تعيين و پيشنهاد الويت برنامه هاي اداره كل استان در چارچوب سياست هاي خط مشي هاي ابلاغ شده.

6-بررسي امكانات و سياستهاي كلي اقتصادي استان و برنامه هاي توسعه به منظور تنظيم برنامه ايجاد و توسعه راههاي ارتباطي ، توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در منطقه .

7-تهيه و پيشنهاد برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت با همكاري واحدهاي تابعه و حوزه مركزي در چارچوب سياستها و خط مشي هاي وزارتخانه و انجام هماهنگيهاي لازم با ارگانهاي برنامه ريري استان.

8-تلفيق برنامه هاي محوله به اداره كل استان و تدوين و تنطيم آنها براساس خط مشي هاي تعيين شده و با توجه به امكانات موجود استان

9-كنترل روند پيشرفت برنامه هاي و  فعاليتها وتهيه گزارش هاي لازم.

10-شركت در شور اي برنامه ريزي امور زير بنايي استان .

11-جمع آوري و تنظيم و تحليلي آمار و اطلاعات مورد نياز واحدهاي تابعه به منظورانجام برنامه ريزي هاي  لازم

کد مطلب : ۷۰۸۹  / گروه : مدیر کل /  / ۱۳ تیر ۱۳۹۴  /  بازدید : ۳۳۲۶

آمار سایت

امروز1663
دیروز 1263
جمع 2212288

جدیدترین اخبار