سال 1397: حمایت از کالای ایرانی
شرح وظايف :

1.  سرپرستي و هدايت كليه واحد هاي تحت نظارت به منظور حسن انجام وظائف محوله .

2.  نظارت بر گردش كار كليه فعاليت هاي اداري ، ساختاري ، رفاهي ملي و محاسباتي و كوشش به منظور رفع مشكلات مربوطه و ارائه گزارش هاي مستمر در زمينه فعاليت هاي جاري به مدير كل .

3. سرپرستي و نظارت بر امر پيش بيني نيروي انساني مورد نياز اداره كل و نياز هاي آموزشي در قالب. اعتبارات سالانه ، افت نيروي انساني و ساير متغير هاي موثر به منظور تنظيم برنامه جامع نيروي انساني.

4. نظارت بر فعاليت هاي كمسيون تحول اداري اداره كل در راستاي تحقق هفت برنامه تحول اداري و ارائه گزارش هاي لازم به مدير كل و حوزه ستادي وزارتخانه.

5.  نظارت بر امر تجزيه و تحليل سيستم ها و روشهاي انجام كار و اصلاح روش هاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي حوزه ستادي در جهت ارتقاء بهره وري ، كار آيي ، رضايت ارباب رجوع ؛ كاهش هزينه ها و جذف مراحل زائد .

6.  نظارت بر امر استقرار نظام مديريت بهره وري به منظور استفاده بهينه از منابع انساني ، مالي ؛ اطلاعات . . .

7. نظارت بر نحوه تحقق برنامه ها در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي ابلاغ شده  .

8.   نظارت بر امر تهيه و تنظيم بودجه سالانه در چارچوب ظوابط و دستوالعمل هاي مربوطه با همكاري واحد هاي ذيربط.

9.  نظارت بر امور مربوط به آمار و فن آوري اطلاعات بر اساس اهداف ، برنامه ها و خط مشي هاي وزارتخانه .

10.   نظارت بر امور مربوط به كنترل روند پيشرفت طرح ها و پروژه ها .

11.    نظارت بر نحوه ارائه خدمات پشتيباني از قبيل ، انساني ، مالي و . . . به ساير قسمت ها از طريق واحد هاي زير مجموعه .

12.   نظارت بر چگونگي واگذاري امور خدمات عمومي اداره كل به بخش خصوصي .

13.  نظارت بر انجام امور دبير خانه اي اداره كل .

14. برقراري ارتباط و انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاههاي ذيربط استان به منظور رفع ابهامات ، مشكلات و تنگناها در مورد وظايف و مسئوليت ها محوله .

15.نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها ، دستورالعمل ها ، قوانين و مقررات در واحد هاي زيرمجموعه

16.  برقراري ارتباط و انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاههاي ذيربط استان .

17. شركت در كمسيون ها ، كميته ها و شورا هاي مربوطه حسب قوانين و آئين هاي موضوعه .

کد مطلب : ۷۰۹۴  / گروه : ROOT /  / ۱۳ تیر ۱۳۹۴  /  بازدید : ۳۲۷۷

محمود ذوالفقاری-معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

آمار سایت

امروز1710
دیروز 1263
جمع 2212335

جدیدترین اخبار