سال 1397: حمایت از کالای ایرانی
شرح وظايف:

1.پیگیری و تهیه طرحهای توسعه و عمران شهری.

2.نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران ناحیه ای ، مجموعه های شهری ، جامع ، تفصیلی ، شهرها و شهرک ها و طرحهای ویژه

3. انجام هماهنگی های لازم با سازمانهای مسئول ذیربط در جهت تهیه طرحهای آمایش استان و توسعه و عمران در راستای سیاستهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران .

4. نظارت بر امر بروز آوری طرحهای ناحیه ای و مجموعه های شهری و جامع طبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران .

5.اعلام نظر نسبت به درخواست ستاد وزارتخانه در خصوص تبدیل روستا به شهر و یا تغییر و اصلاح در تقسیمات کشوری .

6.هماهنگی و همکاری با پایگاه اطلاعات جغرافیایی معاونت شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف .

7.تهیه و تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و همچنین برنامه های سالانه برای طرحهای توسعه و عمران (ناحیه ای و مجموعه های شهری) و سایر طرحهای توسعه و عمران که از اعتبارات ملی تهیه می شوند .

8.نظارت برتهیه طرح های توسعه و عمران (جامع و تفصیلی) شهری .

9. همکاری و هماهنگی با کارگروههای ذیربط شورای برنامه ریزی و توسعه استان در بررسی طرحهای توسعه و عمران به منظور تطابق با سیاستهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران .

10. همکاری با معاونت شهرسازی و معماری در تهیه ضوابط ، معیارها و استانداردهای مرتبط با طرحهای توسعه و عمران شهری و سایر مراجع برای پیشنهاد به مرجع تصویب کننده .

11. مطالعه و بررسی به منظورتعیین و پیشنهاد زمینه ها و عناوین طرح های مطالعاتی مرتبط با وظایف اداره کل به ستاد و شرکت در جلسات مربوطه .

12.نظارت بر تهیه و بررسی کلیه طرحهای توسعه و عمران از طریق انجام بازدیدهای محلی ، شرکت در جلسات کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی ، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و بازدید از دفاتر محلی و مرکزی و مهندسین مشاور تهیه کننده طرح ها به منظور بالابردن کیفیت تهیه طرح ها و همکاری در ارزیابی مستمر مهندسین مشاور تهیه کننده طرح های توسعه شهری .

13.تعیین اساس طرح های توسعه شهری به منظور تشخیص مغایرت های اساسی تصمیمات کمیسیون های ماده 5 بهنگام تهیه طرح ها و در صورت لزوم اعلام به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران .

14.نظارت و کنترل برنامه ریزی و نحوه استفاده بهینه از اراضی واقع در محدوده ها و حریم های شهری و روستایی حسب ضوابط و مقررات مربوط .

15. اجرایی نمودن راهبردها و سیاست های بخش زمین ، نظارت و کنترل بر نحوه اجرای آنها هماهنگ با ضوابط و مقررات شهرسازی و طرحهای توسعه و عمران کشور .

16. نظارت بر حسن انتخاب مشاور تهیه کننده طرحهای توسعه و عمران از طریق تشکیل کمیته انتخاب مشاوران طرحهای توسعه و عمران مرتبط با وظایف اداره کل و در صورت لزوم معرفی به وزارتخانه .

17.همکاری با استانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه تشخیص شهرها و روستاهای نیازمند طرحهای هادی شهری و روستایی و همکاری در بررسی و تصویب آنها .

18.همکاری با دفاتر حوزه ستادی در زمینه تنظیم و عقد قراردادها ، طرح های مرتبط با مشاورین ذیصلاح .

19. تشکیل کمیته های تخصصی ومشورتی در زمینه های مرتبط با وظایف اداره کل .

20.شرکت در جلسات کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بنابر وظایف مرتبط .

21. انتشار کتب ، مقالات ، جزوات راهنما در ارتباط با طرحهای مرتبط با وظایف .

22. ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه ها و مجامع علمی و پژوهشی .

23. همکاری در برگزاری همایش ها ، نمایشگاهها و کارگاههای تخصصی .

کد مطلب : ۷۰۵۶  / گروه : ROOT /  / ۱۳ تیر ۱۳۹۴  /  بازدید : ۴۱۷۳

رستمعلی پاکدامن-معاون شهرسازی و معماری

آمار سایت

امروز1472
دیروز 1263
جمع 2212097

جدیدترین اخبار