سال 1397: حمایت از کالای ایرانی
شرح وظايف:

1.کنترل و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران)، قوانین مربوطه و طرحهای شهرسازی و معماری و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است .

2.نظارت بر اجرای مراحل مختلف طرحهای تفصیلی شهری توسط شهرداریها و سایر سازمانهای ذیربط .

3. نظارت بر فعالیتهای شهرسازی و معماری بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی و معماری .

4.نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه ، مجموعه های شهری و جامع شهری ، طرحهای ویژه، طرحهای عمران شهری و شهرهای جدید در راستای اهداف طرحهای بالادست .

5. نظارت بر حسن اجرای آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی واحداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب سال 1355 و دستورالعمل مربوطه سال 1356 توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران .

6. نظارت بر روند پاسخ به استعلامها در طول تهیه طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه ، مجموعه های شهری و جامع شهر، طرحهای ویژه و تفصیلی شهرها و غیره و .....

7.نظارت بر برنامه ریزی و عمران اراضی در زمینه استفاده بهینه از زمین حسب قوانین

          ضوابط و مقررات موضوعه

8. نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمران شهرهای جدید ، شهرکها و تفصیلی شهرها و ارائه آنها به کمیسیونهای تخصصی مسکن و شهرسازی و شورای برنامه ریزی استان و کمیسیون ماده 5 استانها به منظور بررسی و تصویب و عندالزوم ارسال آن به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی .

9.مشارکت و همکاری نزدیک با دستگاههای برنامه ریزی و مدیریت عالی استان .

10. همکاری در بررسی و اظهار نظر نسبت به ضوابط ، مقررات و لوایح شهرسازی و معماری مرتبط با وظائف مدیریت .

11. ارشاد و راهنمایی دستگاههای ذیربط در اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهرها .

12. همکاری در تنظیم قرارداها به منظور تهیه طرحهای توسعه و عمران (جامع)ناحیه ، مجموعه های شهری و جامع شهر ، طرحهای ویژه .

13. شرکت در کمیته ها ، کمیسیون ها و شوراهایی که براساس قوانین و آئین نامه های مختلف و شرح وظائف تعیین گردیده است .

14. همکاری با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه در زمینه مکانیابی و تهیه طرحها و مبادله اطلاعات لازم به منظور تحقق طرحهای توسعه و عمران مصوب .

15.مطالعه و بررسی زمینه ها و عناوین طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی ، منطقه ای و ملی به منظور :

‌أ.      پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان و اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطح محلی .

‌ب.  پیشنهاد به حوزه معاونت شهرسازی و معماری در سطح منطقه ای و ملی .

16.همکاری در تهیه شرح خدمات طرحهای ویژه و مرتبط .

17. همکاری و مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه های پنجساله و سالانه با توجه به سیاستهای مدون معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی و ارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور .

18.نظارت بر اجرای طرحهای بهسازی ، نوسازی و توانمندسازی بافتهای شهری براساس طرحهای مصوب و بالادستی .

19.نظارت بر نحوه اجرای باغستان ها و تطبیق آن با قوانین و مقررات جاری .

20.نظارت بر نحوه اجرای مصوبات کارگروه های استانی

21.ارائه گزارشات دوره ای به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در خصوص آمار اراضی تغییر کاربری یافته .

22. همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر وظایف محوله .

کد مطلب : ۷۰۵۴  / گروه : ROOT /  / ۱۳ تیر ۱۳۹۴  /  بازدید : ۴۱۲۳

رستمعلی پاکدامن-معاون شهرسازی و معماری

آمار سایت

امروز1574
دیروز 1263
جمع 2212199

جدیدترین اخبار