رامسر

بزرگراه :21.4 کیلومتر
راه فرعی آسفالته عریض 86.5 کیلومتر
راه فرعی آسفالته درجه یک12 کیلومتر
راه روستایی آسفالته 91 کیلومتر
راه روستایی شنی30 کیلومتر
مسیر دسترسی روستایی 138 کیلومتر
مجموع 378.9 کیلومتر