عباس آباد

بزرگراه :18.9 کیلومتر
راه فرعی آسفالته عریض 24.3 کیلومتر
راه روستایی آسفالته 87 کیلومتر
راه روستایی شنی5.1 کیلومتر
مسیر دسترسی روستایی 36 کیلومتر
مجموع 171.3 کیلومتر