تنکابن

بزرگراه :46.3 کیلومتر
راه اصلی عریض :9.8 کیلومتر
راه فرعی آسفالته عریض 67.8 کیلومتر
راه روستایی آسفالته 283 کیلومتر
راه روستایی شنی61 کیلومتر
مسیر دسترسی روستایی 172 کیلومتر
مجموع 639.9 کیلومتر