چالوس

آزادراه :20 کیلومتر
بزرگراه :23.7 کیلومتر
راه اصلی معمولی80.8 کیلومتر
راه فرعی آسفالته عریض 16.7 کیلومتر
راه روستایی آسفالته 159 کیلومتر
راه روستایی شنی29 کیلومتر
مسیر دسترسی روستایی 157 کیلومتر
مجموع 486.2 کیلومتر