نوشهر

بزرگراه :51 کیلومتر
راه فرعی آسفالته عریض 91 کیلومتر
راه روستایی آسفالته 244 کیلومتر
راه روستایی شنی10 کیلومتر
مسیر دسترسی روستایی 136 کیلومتر
مجموع 532 کیلومتر