نور

بزرگراه :28 کیلومتر
راه اصلی عریض :10.3 کیلومتر
راه اصلی معمولی20 کیلومتر
راه فرعی آسفالته عریض 148 کیلومتر
راه روستایی آسفالته 236 کیلومتر
راه روستایی شنی18 کیلومتر
مسیر دسترسی روستایی 151 کیلومتر
مجموع 611.3 کیلومتر