آمل

آزادراه :13.5 کیلومتر
بزرگراه :103.3 کیلومتر
راه اصلی عریض :7 کیلومتر
راه اصلی معمولی70.7 کیلومتر
راه فرعی آسفالته عریض 81.8 کیلومتر
راه فرعی آسفالته درجه یک9 کیلومتر
راه روستایی آسفالته 428 کیلومتر
راه روستایی شنی69 کیلومتر
مسیر دسترسی روستایی 289 کیلومتر
مجموع 1071.3 کیلومتر