محمودآباد

بزرگراه :44.7 کیلومتر
راه فرعی آسفالته عریض 49.2 کیلومتر
راه روستایی آسفالته 128 کیلومتر
راه روستایی شنی16 کیلومتر
مسیر دسترسی روستایی 30 کیلومتر
مجموع 267.9 کیلومتر