فریدونکنار

بزرگراه :18.5 کیلومتر
راه فرعی آسفالته عریض 10.2 کیلومتر
راه فرعی آسفالته درجه یک5.8 کیلومتر
راه روستایی آسفالته 29 کیلومتر
مسیر دسترسی روستایی 1 کیلومتر
مجموع 64.5 کیلومتر