بابلسر

آزادراه :2.5 کیلومتر
بزرگراه :28.2 کیلومتر
راه اصلی عریض :5 کیلومتر
راه فرعی آسفالته عریض 1.8 کیلومتر
راه فرعی آسفالته درجه یک12.7 کیلومتر
راه روستایی آسفالته 105 کیلومتر
راه روستایی شنی12 کیلومتر
مسیر دسترسی روستایی 9 کیلومتر
مجموع 176.2 کیلومتر