سیمرغ

بزرگراه :10 کیلومتر
راه اصلی عریض :13 کیلومتر
راه روستایی آسفالته 49 کیلومتر
راه روستایی شنی4.7 کیلومتر
مسیر دسترسی روستایی 15 کیلومتر
مجموع 91.7 کیلومتر