بابل

بزرگراه :74.5 کیلومتر
راه اصلی عریض :9 کیلومتر
راه اصلی معمولی71.5 کیلومتر
راه فرعی آسفالته عریض 21 کیلومتر
راه فرعی آسفالته درجه یک14 کیلومتر
راه روستایی آسفالته 625 کیلومتر
راه روستایی شنی59 کیلومتر
مسیر دسترسی روستایی 377 کیلومتر
مجموع 1251 کیلومتر