سوادکوه شمالی

بزرگراه :15 کیلومتر
راه اصلی عریض :5 کیلومتر
راه اصلی معمولی41 کیلومتر
راه روستایی آسفالته 58 کیلومتر
راه روستایی شنی34 کیلومتر
مسیر دسترسی روستایی 54 کیلومتر
مجموع 207 کیلومتر