میاندرود

بزرگراه :27 کیلومتر
راه فرعی آسفالته عریض 24.3 کیلومتر
راه روستایی آسفالته 85 کیلومتر
راه روستایی شنی7 کیلومتر
مسیر دسترسی روستایی 42 کیلومتر
مجموع 185.3 کیلومتر