نکا

بزرگراه :23.5 کیلومتر
راه اصلی عریض :11 کیلومتر
راه اصلی معمولی17 کیلومتر
راه فرعی آسفالته عریض 41 کیلومتر
راه روستایی آسفالته 198 کیلومتر
راه روستایی شنی39 کیلومتر
مسیر دسترسی روستایی 255 کیلومتر
مجموع 584.5 کیلومتر