بهشهر

آزادراه :28.5 کیلومتر
بزرگراه :34 کیلومتر
راه فرعی آسفالته عریض 5 کیلومتر
راه فرعی آسفالته درجه یک35 کیلومتر
راه روستایی آسفالته 109 کیلومتر
راه روستایی شنی35 کیلومتر
مسیر دسترسی روستایی 229 کیلومتر
مجموع 475.5 کیلومتر