گلوگاه

بزرگراه :21 کیلومتر
راه فرعی آسفالته عریض 37 کیلومتر
راه روستایی آسفالته 35 کیلومتر
راه روستایی شنی7 کیلومتر
مسیر دسترسی روستایی 95 کیلومتر
مجموع 195 کیلومتر