بندر نوشهر

آدرس : مازندران نوشهر - انتهای خیابان فردوسی شمالی - خیابان شهید سلطان محمدی
ایمیل :  info@nowshahrport.ir
سایت :http://noshahrport.pmo.ir/fa/home
شماره تماس :011-52119
نمابر : 011-52350982