ساری

بزرگراه :92 کیلومتر
راه اصلی معمولی102.5 کیلومتر
راه فرعی آسفالته عریض 108.2 کیلومتر
راه روستایی آسفالته 658 کیلومتر
راه روستایی شنی85 کیلومتر
مسیر دسترسی روستایی 419 کیلومتر
مجموع 1464.7 کیلومتر